مصاحبه خبرگزاری ایلنا با رئیس هیات داوری انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران 14 بهمن 1399

مصاحبه خبرگزاری ایلنا با رئیس هیات داوری انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران

📌📌گفتگوی خبرگزاری ایلنا با رییس هیات داوری انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران   جهت تمایل به دریافت متن خبر از طریق لینک ذیل اقدام فرمایید.   https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/1032064-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7-%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85

اخبار هیات داوری