هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران 01 آگوست 2020
دوره هفتم 18 آوریل 2020

دوره هفتم

دوره ششم 18 آوریل 2020

دوره ششم

دوره پنجم 18 آوریل 2020

دوره پنجم

هیات مدیره و بازرس
دوره چهارم 18 آوریل 2020

دوره چهارم

چهارمین دوره هیأت مدیره استصنا رضا خیامیان اصفهانی رئیس هیات مدیره همایون مددی نایب رئیس هیأت مدیره علی محمد ایزدی عضو اصلی و خزانه دار  سید ذبیح الله طباطبائی عضو اصلی هیات مدیره ناصر حیدری نسب عضو اصلی هیات مدیره هانری هاروتونیان عضو اصلی هیات مدیره محمود تبریزی عضو اصلی هیات مدیره جلال الدین محمودی […]

دوره سوم 18 آوریل 2020

دوره سوم

 سومین دوره هیأت مدیره استصنا رضا خیامیان اصفهانی رئیس هیات مدیره همایون مددی نایب رئیس هیأت مدیره علی محمد ایزدی عضو اصلی و خزانه دار محمد ابراهیم پورشهامی عضو اصلی هیات مدیره محمود تبریزی عضو اصلی هیات مدیره ناصر حیدری نسب عضو اصلی هیات مدیره هانری هاروتونیان عضو اصلی هیات مدیره داریوش شیبانی عضو اصلی […]

دوره دوم 18 آوریل 2020

دوره دوم

دومین دوره هیأت مدیره استصنا رضا خیامیان اصفهانی رئیس هیات مدیره همایون مددی نایب رئیس هیأت مدیره علی محمد ایزدی عضو اصلی و خزانه دار محمدابراهیم پورشهامی عضو اصلی هیات مدیره  غلام عباس طاهری عضو اصلی هیات مدیره حمیدصدیق تهران عضو اصلی هیات مدیره هانری هاروتونیان عضو اصلی هیات مدیره محمود تبریزی عضو اصلی هیات […]

دوره هشتم 15 آوریل 2020

دوره هشتم

دوره اول 15 آوریل 2020

دوره اول

رضا خیامیان اصفهانی رئیس هیأت مدیره همایون مددی نایب رئیس هیأت مدیره محمد ابراهیم پورشهامی عضو اصلی و خزانه دار محمود تبریزی عضو اصلی هیأت مدیره میربیوک احقاقی عضو اصلی هیأت مدیره علی محمد ایزدی عضو اصلی هیأت مدیره حمید صدیق تهران عضو اصلی هیأت مدیره بهرام شریفیان عضو اصلی هیأت مدیره علی اصغر لهراسبی […]