🔹🔹یکصدو هفتاد و هشتمین جلسه کمیسیون توسعه بازار در دبیرخانه استصنا در حال برگزاری می باشد. در این جلسه اعضا پیرامون جمع بندی بازنگری برنامه بودجه کمیسیون بر اساس تغیرات بازار، همکاری در کار گروههای مشترک انجمن و حوزه های کارفرمایی، بررسی عضویت متقاضیان جدید و گزارش مشاور عالی بازاریابی در کشورهای سوریه و عراق به بحث و تبادل نظر می پردازند.