⭕⭕سی و نهمین نشست اعضای هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران صبح امروز در دبیرخانه استصنا برگزار شد و در این جلسه، گزارش ملک خریداری شده انجمن، گزارش هماهنگی کمیته های تخصصی و فن آوری، بررسی در خصوص ارتباط انجمن و مجلس شورای اسلامی، گزارش پروژه پارک نوآوری و فناوری رازی وهمچنین گزارش دبیرخانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.