📌📌جلسه کمیته انتخابات مجمع صبح امروز در دبیرخانه استصنا برگزار شد. در این نشست ۲ نفر از شرکت کنندگان فاقد شرایط مندرج در اساسنامه بوده ، ۴ نفر مشروط و الباقی کاندیدها تایید گردیدند.