📌📌چهل و ششمین جلسه هیات مدیره صبح امروز مورخ ۹۹/۰۸/۱۱ در دبیرخانه استصنا برگزار شد در این نشست مسولین پیرامون ارائه گزارش مقدماتی سال مالی گذشته، نمایشگاه مجازی تجهیزات، ارائه آیین نامه ستاد رویدادها، گزارش فعالیت های ستاد هماهنگی کمیته های تخصصی و فناوری، تعیین تکلیف مشاوران انجمن و همچنین ارائه گزارش دبیرخانه به بحث و تبادل نظر می پردازند.