⭕چهاردهمین نشست کمیسیون بیمه، مالیات و سرمایه عصر امروز در دبیرخانه استصنا برگزار شد. در این جلسه اعضا پیرامون موضوع مالیات ارزش افزوده و نحوه ثبت درآمدها و یا کمک های بلاعوض اعضاء به انجمن، امکان بیمه های پوششی از جمله بیمه مسئولیت حسن انجام کار
و بررسی امکان فراهم نمون قبول LC ریالی توسط کارفرمایان به بحث و تبادل نظر پرداختند.
و همچنین در این جلسه آقای مرتضی میری در جایگاه رئیس کمیسیون و آقای احسان ثقفی بعنوان نایب رئیس کمیسیون ابقاء شدند. همچنین خانم قشلاقی بعنوان دبیر کمیسیون انتخاب شدند.