🏴جناب آقای صادق جانی
مدیر عامل محترم شرکت طراحان تجهیزات صنعتی پیشگام

خانواده بزرگ استصنا را در غم از دست دادن مادر عزیز همسرتان سهیم بدانید
از خداوند برایتان صبری عظیم و برای آن مرحومه روحی شاد و آرام طلب میکنیم.