سرامیک های صنعتی اردکان

موفقیت غرورآفرین عضو دیگری از اعضای توانمند استصنا را به مدیریت و کلیه پرسنل زحمت کش آن گروه و همچنین اعضای آن انجمن شادباش می گوییم.