📌📌پنجاه و یکمین جلسه هيأت مديره دوره هشتم  (مورخ ۹۹/۱۰/۱۴) در دبیرخانه استصنا در حال برگزاری می باشد در این نشست اعضا به بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال مالی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ و همچنین بررسی عضویت انجمن در موسسه تحقیق برای توسعه صنعت احداث و انرژی به بحث و تبادل نظر پرداختند.