📌پنجاه و پنجمین جلسه هیات مدیره  مورخ ۹۹/۱۲/۱۰ در دبیرخانه استصنا  برگزاری  شد در این نشست اعضا پیرامون تصمیم گیری در خصوص اعضا با بدهی معوق ، گزارش نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی، گزارش عملکرد هیات مدیره به مجمع مورخ ۹۹/۱۲/۱۹ و تصویب آن و همچنین برنامه مجمع به بحث و تبادل نظر پرداختند.