📌پنجاه و دومین جلسه هيأت مديره در دبیرخانه استصنا امروز (مورخ ۹۹/۱۰/۲۱ ) در حال برگزاری می باشد در این نشست اعضا پیرامون تصمیم گیری در خصوص نمایشگاه تهران،بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال مالی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ و بررسی عضویت انجمن در موسسه تحقیق برای توسعه صنعت احداث و انرژی به بحث و تبادل نظر می پردازند.