📌📌همایش مشترک استصنا و بانک صادرات با موضوعیت شیوه های جدید مدیریت تامین در صنایع پتروشیمی و تامین مالی پروژه ها در مرکز همایش های بین المللی جزیره کیش