📌📌نشست آقای نمازی(مدیر کل دفتر  تحقیقات و ساخت داخل معاونت راهبری تولید شرکت تولید نیروی برق حرارتی)، با آقای مجید محمدپور ریاست محترم هیات مدیره و آقای حمیدی نایب رئیس هیأت مدیره و آقای پناهی دبیر  استصنا در غرفه انجمن به منظور استفاده از پتانسیل اعضای انجمن در راستای تامین تجهیزات نیروگاهی با تشکیل کارگروه مشترک مورد بررسی و توافق قرار گرفت.