برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران(نوبت دوم)
فایل ها و فرم های مربوط به برگزاری مجمع به قرار ذیل می باشد.

اطلاعیه کاندیداتوری. شماره ۱

آگهی

فرم الف

فرم کاندیداتوری