قابل توجه کلیه شرکت های عضو
جهت دریافت فایل  PDF قانون رفع موانع توليدرقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور از طریق لینک ذیل اقدام فرمایید.

 

قانون رفع موانع توليدرقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور