قابل توجه کلیه شرکت های عضو
جهت دریافت فایل  PDF  در ارتباط با قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از طریق لینک ذیل اقدام فرمایید.

 

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی