📌 صد و هشتاد و هشتمین نشست اعضای کمیسیون راهبردی عصر روز گذشته در دبیرخانه استصنا برگزار شد.در این جلسه اعضا با توجه شرایط کنونی کشور با نگاه به آینده ، برنامه های جدید کمیسیون را مورد بررسی قرار دادند.در این نشست همچنین آقای مهندس مجتبی صدیق به اتفاق آرا درجایگاه ریاست کمیسیون ابقا شد.