⭕⭕⭕ شصت و پنجمین ماهنامه الکترونیکی سازندگان تجهیزات صنعت نفت
گزارش اصلی: آسیب کرونا به اقتصاد ایران

مصاحبه با عضو هیات مدیره استصنا: تاثیر کرونا بر جهش تولید

مدیر عامل صنایع تجهیزات نفت: جهش تولید در پیچیدگی اقتصادی

معرفی کتاب
اینفوگرافی

و …