🔹سیزدهمین جلسه ستاد هماهنگی کمیته های تخصصی و فن آوری در دبیرخانه استصنا در حال برگزاری می باشد در این نشست آقای بهرام بارانی به عنوان رئیس ستاد هماهنگی کمیته های تخصصی انتخاب گردید.زدهمین جلسه ستاد هماهنگی کمیته های تخصصی و فن آوری در دبیرخانه استصنا در حال برگزاری می باشد در این نشست آقای بهرام بارانی به عنوان رئیس ستاد هماهنگی کمیته های تخصصی انتخاب گردید.