هیأت داوری دوره دوم
رضا خیامیان رییس هیات داوری
قدرت سوری نایب رییس هیات داوری
احسان ثقفی عضو هیات داوری و دبیر
سیروس تالاری عضو هیات داوری
عبدالرضا حمیدی عضو هیات داوری
امیرهوشنگ کاوه زاده عضو هیات داوری
غلام حسین خبازباشی عضو هیات داوری
معراج محرابی عضو هیات داوری
محمد حسن حقگویی عضو هیات داوری