هیأت داوری دوره اول
قدرت سوری رییس هیات داوری
حسین عقیلی نایب رییس هیات داوری
همایون مددی عضو هیات داوری
رضا خیامیان عضو هیات داوری
عبدالرضا حمیدی عضو هیات داوری
امیرهوشنگ کاوه زاده عضو هیات داوری
معراج محرابی عضو هیات داوری
محمود تبریزی عضو هیات داوری
علی اکبر رمضانی عضو هیات داوری