محمدی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در غرفه انجمن و اعضا حضور یافت.
در این بازدید، درباره توانمندی اعضا، حمایت از ساخت داخل و لزوم اعتمادسازی بحث شد.