بیگی نژاد، دبیر کمیسیون انرژی ضمن بازدید از غرفه انجمن و اعضا درباره لزوم عضویت اعضا در توانیران برای استفاده از ظرفیت استفاده حداکثری از تولید داخلی و توانمندی اعضا مباحثی را طرح کرد.