ختلان، مشاور ارشد و دستيار ويژه وزير نفت از غرفه استصنا در بیست و پنجمین نمایشگاه نفت، گاز، پتروشیمی، پالایش و پتروشیمی بازدید کرد.
در این بازدید، درباره راه اندازى پارك فناورى صنعت نفت با حضور شتاب دهنده ها و آزمايشگاه‌هاى مرجع، راه اندازي كارگروه صادراتى بين انجمن و وزارت نفت، ايجاد تمهيدات لازم جهت حفظ ختلان، مشاور ارشد و دستيار ويژه وزير نفت از غرفه استصنا در بیست و پنجمین نمایشگاه نفت، گاز، پتروشیمی، پالایش و پتروشیمی بازدید کرد.
در این بازدید، درباره راه اندازى پارك فناورى صنعت نفت با حضور شتاب دهنده ها و آزمايشگاه‌هاى مرجع، راه اندازي كارگروه صادراتى بين انجمن و وزارت نفت، ايجاد تمهيدات لازم جهت حفظ مالكيت معنوى گفتگو شد.معنوى گفتگو شد.