📌صبح امروز جلسه کمیته عضویت در دبیرخانه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران برگزار شد، در این نشیت مسولین به بررسی پرونده شرکت های متقاضی عضویت در انجمن استصنا پرداختند.