جهت کسب بیشتر در ارتباط با تفاهم نامه بانک تجارت و انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران فایل ذیل را دانلود فرمایید.

 

تفاهم نامه با بانک تجارت ۹۹٫۱۱٫۲۸