📌📌بیست و یکمین نشست اعضای هیات داوری در انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران در حال برگزاری می باشد.در این جلسه اعضا به بحث آسیب شناسی عدم حضور فعال اعضاء در مجامع گذشته ادامه دادند و در ارتباط با استحکام جایگاه داوری در رأی های صادره به بحث و گفتگو می پردازند.