🔹چهل و چهارمین نشست اعضای هیات مدیره استصنا صبح امروز در دبیرخانه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران برگزار شد در این نشست گزارش کارگروه مجلس، دبیر، گزارش ستاد رویدادها و نمایشگاهها، گزارش اتاق بازرگانی و قرارداد مشاور مالیاتی با شرکت حقوقی ارائه و مسولین پیرامون موضوعات مطرح شده به بحث و تبادل نظر پرداختند.