📌چهل و هشتمین جلسه هيأت مديره  (مورخ ۹۹/۰۹/۰۹) در دبیرخانه استصنا در حال برگزاری می باشد در این نشست مسولین پیرامون گزارش آماری مصوبات هیأت مدیره، گزارش جلسه با معاونت توسعه و مهندسی نفت، گزارش آخرین وضعیت ایجاد کمیته های تخصصی، گزارش پیشرفت پروژه ایزو و همچنین گزارش ملک انجمن به بحث و تبادل نظر می پردازند.