📌نشست کمیته عضویت صبح امروز (مورخ ۹۹/۰۹/۰۴) در دبیرخانه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران برگزار شد. در این نشست پس از بررسی متقاضیان عضویت چندین مجموعه به جمع خانواده بزرگ استصنا پیوستند.