در حاشیه آخرین روز از نمایشگاه بین المللی و تخصصی تجهیزات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی بازدید نماینده محترم مردم شیراز از غرفه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران