اظهار نظر کارشناسی درباره آئین نامه اجرایی نحوه واگذاری مطالبات قراردادی،موضوع ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتیدر تامین نیاز های کشور و تقویت آنها در امر صادرات

اظهار نظر کارشناسی