بازنگری کمیسیون راهبردی: ۱۲/۰۵/۹۵

مصوب هیأت مدیره دوره هفتم: ۸/۰۶/۹۵         

 

فصل اول كليات

ماده ۱- هدف وكاربرد

الف هدف:

دراجراي ماده ۵ اساسنامه انجمن سازندگان صنعت نفت ايران كه دراين آيين نامه به اختصار انجمن ناميده مي شود شرايط ، معيارهاي ارزيابي و رتبه بندي اعضاي انجمن به منظور تحقق موارد زير تعيين مي گردد:

۱– ايجاد انگيزه دراعضاء به منظور افزايش توانمندي هاي سازماني

۲– جلب مشاركت وهمكاري حداكثري با انجمن

۳– تقويت قواي انجمن به منظورافزايش توان تصميم سازي و اثرگذاري در نهادهاي تصميم گيري

ب كاربرد:

تمامي اعضاي انجمن كه مطابق شرايط مندرج در فصل دوم اساسنامه به عضويت انجمن درآمده باشند و نتایج آن مختص نمایشگاه نفت تهران می باشد.

 

ماده ۲: تعاريف:

كميسيونها: منظور كميسيونهاي سه گانه بازرگانی، توسعه و تسهیل کسب و کار ، راهبردی مي باشد.

تیم اجرایی ارزیابی: تیم ارزیابی منتخب با مسئولیت دبیر انجمن

كميته ارزيابي: کمیته ای است متشکل از ۵ عضو شامل دبیر، یک نفر از هیأت مدیره ( نایب رئیس) و سه نفر روسای کمیسیونهای سه گانه

 

فصل دوم : فرآيند ها ، نقشها و روشها

ماده ۳ : فرآيند ارزيابي و رتبه بندي اعضاي انجمن

فرآيند ارزيابي ورتبه بندي ساليانه اعضاي انجمن شامل مراحل زير مي باشد :

۱- تشكيل كميته ارزيابي

۲– تهيه فرمهاي ارزيابي

۳– توزيع وجمع آوري اطلاعات اعضاء مندرج درفرمها

۴– جمع آوري اطلاعات اعضاء از طريق دبيرخانه

۵– تحليل كليه اطلاعات جمع آوري شده و امتياز دهي اعضاء

۶– تهيه فهرست شركتها به تفكيك دسته بندي هاي تعريف شده اين آئين نامه

تبصره: ارزياب ها بصورت ساليانه تا آذرماه انجام شده و نتايج آن به سمع ونظر كليه اعضاي انجمن مي رسد.

 

ماده  ۴ : مسئوليتها درارزيابي اعضاي انجمن

اطلاعات اوليه ارزيابي اعضاي انجمن درمرحله اول از سوي دبيرخانه جمع آوري و درمرحله دوم از طريق كميته ارزيابي

نهائي مي گردد.

 

ماده ۵: مستند سازي واطلاع رساني ارزيابي اعضاي انجمن

اطلاعات و مستندات لازم جهت ارزيابي مي بايست توسط اعضاي انجمن تهيه و در اختيار دبير خانه انجمن قرارگيرد.
دبيرخانه موظف به دسته بندي و در صورت نياز اعتبار سنجي آنها وآماده سازي لازم جهت طرح در كميته ارزيابي
مي باشد.بديهي است فرمهاي ارزيابي در صورت داشتن كليه پيوست ها داراي اعتبار مي باشند و مسئوليت نگهداري صحيح وكامل مستندات، مدارك ارزيابي ونتايج آنها بر عهده دبير خانه مي باشد.

 

ماده ۶ : تمهيدات ارزيابي  قبل از اطلاع رساني مراحل ارزيابي به اعضا

۱- انجام مقدمات لازم براي اجراي ارزيابي مانند تهيه فرمها وتقسيم كارها در دبير خانه وتهيه ليست كامل اعضاي انجمن

۲- اطلاع رساني وانتشار آئين نامه رتبه بندي براي اعضاي انجمن

۳- فراخوان به تعامل بيشتر با انجمن وتبيين اثر گذاري ان در ارزيابي براي اعضاي انجمن

۴- تشكيل كميته ارزيابي وتهيه صورتجلسه تقسيم مسئوليت پيش از آغاز ارزيابي ها

۵- برنامه زمان بندي ارزيابي

ماده ۷ الزامات فراخوان جمع آوري اطلاعات اعضاء جهت ارزيابي  

فراخوان بايد حداقل حاوي اطلاعات ومدارك زير باشد :

۱– معيارهاي ارزيابي

۲– اهميت وزني معيارهاي ارزيابي

۳– مدارك ومستندات لازم براي تعيين امتيازهاي مربوط به هريك از معيارها

۴– روش محاسبه امتياز هاي مربوط به هريك از معيارها

۵-تعيين زمان ومهلت دريافت اطلاعات ومدارك تكميلي

ماده ۸ الزامات ارزيابي

۱– فرمهاي تكميلي اعضاء

۲– مدارك صلاحيت وگواهينامه هاي لازم حسب مورد

۳– جداول اطلاعاتي دبيرخانه در خصوص ارزيابي مشاركت وهمكاري موثر اعضاي با انجمن

۴- مسئوليت صحت اطلاعات ارسالي وهمچنين تحويل كليه مدارك بر عهده اعضاي انجمن مي باشد.

تبصره۱: دبير خانه انجمن موظف است براي هر يك از رديف هاي پنجگانه بند مشاركت وهمكاري موثر اعضاء با انجمن جدول اطلاعاتي جداگانه اي براساس طيف امتيازات تعريف شده در آئين نامه تهيه و جهت تحليل در اختيار كميته ارزيابي
قرار دهد.

تبصره۲: اطلاعات مربوط به گواهينامه صلاحيت شامل كپي مدارك وروزنامه رسمي تاسيس

۵-درارزيابي اعضاي انجمن ، مفاد ونحوه توزيع فرمهاي ارزيابي بايد براي همه اعضاء يكسان بوده و هرگونه تبعيض
ممنوع است .

۶- حداقل زمان لازم براي تكميل فرمهاي ارزيابي از آخرين روز توزيع فرمها ، بايستي اعلام گردد.

( درصور جلسه كميته ارزيابي معين گردد).

 

ماده ۹ ارزيابي و امتياز دهي

۱ – ارزيابي وامتياز دهي به فرمهاي تحويل شده بايد درموعد مقرر دربرنامه زماني ارزيابي وپس از پايان مهلت تحويل مدارك و فرمهاي ارزيابي انجام شود.

۲ – ارزيابي ها مطابق جداول مشروح در ماده۱۰

۳ – نتايج ارزيابي ها ، بايد با تنظيم صورتجلسه اي به امضاي كميته ارزيابي رسيده وجهت بررسي وتصويب هيئت مديره
ارسال مي گردد.

۴ – اگر اثبات شود كه اعضاي كميته ارزيابي درفرايند ارزيابي از مدارك جعلي يا اطلاعات خلاف واقع و يا تحت تاثير
نفوذ بعضي اعضاء به منظور بالابردن سطح توانمنديها و مشاركت عضوي استفاده كرده اند به تشخيص هيئت مديره به مدت حداقل ۲ سال از عضويت دركميته ارزيابي محروم مي گردند .

ماده ۱۰- جداول ارزيابي:

توانمنديها  و شايستگي هاي اعضاء ( امتياز كل = ۴۰ )

رديف شرح  پارامتر ارزيابي امتياز  
۱ ميزان سابقه فعاليت شركت

(براساس اسناد مثبته : لیست بیمه، و اظهارنامه مالیاتی )

۱۵ طيف امتيازات ( به ازای هر سال ۷۵ % و حداقل سابقه ۲ سال باشد.)
۲ گواهينامه ها و استانداردهاي دريافتي

وجوايز ملي وبين المللي و گواهی صادرات معتبر

۱۱ نوع گواهينامه گواهينامه سيستم مديريت كيفيت :  ۱ امتياز

گواهينامه سيستم مديريت ايمني وبهداشت شغلي : ۱ امتياز

گواهينامه سيستم مديريت زيست محيطي : ۱ امتياز

گواهينامه ISO/TS29001 : 1 امتياز

گواهینامه انطباق با API  :۲ امتیاز

استاندارد ملی:۱ امتیاز

جوايز ملي و بین المللی: هر کدام ۱ امتیاز

سايرگواهينامه هاي تخصصي سيستم ها : ۱ امتياز

دفعات صادرات بر مبنای مستندات گمرکی در بازه دوسال: ۲ امتیاز

تقدیرنامه ها وگواهی حسن انجام کار ازکارفرماهای نفتی: به ازاء هر تقدیرنامه ۵/۰ امتیاز تا سقف ۴ امتیاز

به گواهینامه های منقضی شده کمتر ازیکسال نصف امتیاز تعلق
می گیرد.

۳ مجوزها ورتبه بندي ها

و یا گواهی حضور در وندور لیست ها

۹ نوع مجوز/ پروانه پروانه تحقیق و توسعه : ۱ امتياز

پروانه بهره برداری : ۳ امتیاز

پروانه فعالیت طراحی و مهندسی : ۲ امتیاز

گواهی وندور لیست شرکتها و زیرشرکتهای اصلی: ۴ امتیاز ( هر کدام ۱ امتیاز

۴ سایر ۵ احراز شرایط مجوز دانش بنیان: ۳ امتیاز

هر ثبت اختراع ۱  امتیاز ( تا سقف ۲ امتیاز )

آزمایشگاه مرجع یا داشتن ۱۷۰۲۵ : ۲ امتیاز

 

 

مشاركت و همكاري موثر با انجمن ( امتياز كل  =   ۶۰ )

 

رديف شرح پارامترهاي ارزيابي امتياز طيف امتيازات
۱ ميزان سابقه عضويت درانجمن ۲۰ به ازاي هر سال سابقه عضويت  ۱٫۵ امتياز  تعلق مي گيرد
۲ ميزان مشاركت دركميسيون ها

هيأت مديره  و هيأت داوري

۱۵

 

وضعيت كاملا” فعال فعال نسبتا” فعال غيرفعال
امتياز ۱۵ ۱۰ ۵ ۰
۳ حضور ساليانه درمجامع عادي و فوق العاده ۱۰ وضعيت به تناسب درصد حضور در مجامع ۵ سال  که باید حضور می یافته
امتياز
۴ پرداخت به موقع حق عضويت

 

۱۰ وضعيت پرداخت طی سال مالي پرداخت با تاخير سنوات گذشته پرداخت با تاخير بيش از ۲ سال عدم پرداخت يا داراي بدهي بيش از ۳ سال
امتياز ۱۰ ۶ ۴ ۰
۵ استفاده از خدمات انجمنی(آموزش، مشارکت در نشریه،…) ۵ مشارکت در نمایشگاهها به جز نمایشگاه تهران:  ۴ امتیاز

تبلیغات در وب سایت و نشریه : ۲ امتیاز

تبصره ۱: براي امتياز دهي به ميزان مشاركت در كميسيونها حضور اعضاء ملاك عمل قرار مي گيرد.

حضور در جلسات به كل جلسات تشكيل شده :

كاملا  فعال=   بالاي ۹۰ درصد                ۱۵ امتياز

فعال=   بين ۶۰-۹۰ درصد                      ۱۰ امتياز

نسبتا فعال= ۳۰-۶۰ درصد                        ۵  امتياز

غير فعال= كمتر از ۳۰ درصد                   ۰  امتياز

 

  مشاركت هاي مالي ومعنوي مضاعف اعضاء :

پيشنهادات ومشاركت هاي مالي ومعنوي وشركت وحمايت از سمينار ها وهمايش ها

 

۶ مشاركت و حمايت هاي  مالي مستقیم و غیرمستقیم ۲۰ به ازا هر دو میلیون تومان ۱ امتیاز

تبصره:  معادل سازی حمایت های مالی غیرمستقیم به عهده کمیته ارزیابی می باشد.

۳-  نتايج ارزيابي ها ، بايد با تنظيم صورتجلسه اي به امضاي كميته ارزيابي رسيده و جهت بررسي وتصويب هيئت مديره
ارسال مي گردد.

ماده۱۱ -رسيدگي به شكايات:

مرجع رسيدگي به شكايات هيئت داوری انجمن بوده ومراحل رسيدگي به شكايات به شرح زير مي باشد:

۱-كليه اعضاءمي توانند حداكثر به مدت يك ماه پس از اعلام نتايج ارزيابي ها اعتراضات خود را همراه با  مدارك مثبته به دبير خانه انجمن ارائه نمايند

۲- دبيرخانه موظف است اعتراضات ارسالي را به همراه مدارك ضميمه جهت بررسي مجدد به كميته ارزيابي
ارائه نمايد

۳-كميته ارزيابي موظف است اعتراضات ارسالي را مجددا مورد بررسي وارزيابي قرارداده ونتايج را جهت
تعيين تكليف نهايي به هيئت مديره ارائه نمايد.

۴- نتايج بررسي شكايات در كميته ارزيابي وتصميمات اخذ شده در هيئت داوری بايستي به اطلاع عضو معترض رسانده شود.

تبصره: كميته ارزيابي موظف است حداكثر يكماه پس از پايان مهلت اعتراض نتايج بررسيهاي بعمل آمده را به هيئت مديره ارائه نمايد.

ماده ۱۳- دسته بندي اعضاء پس از ارزيابي

پس از  نهايي شدن ارزيابي ها توسط كميته ارزيابي وتصويب هيئت مديره ،اعضا بر اساس امتيازات اخذ شده در دسته هاي زير طبقه بندي مي گردند.

 

از ۸۵  امتياز به بالا عضو موثر ـ A
از ۶۵ تا ۸۵  امتياز عضو فعال ـ B
از ۴۰ تا ۶۵  امتياز عضو همراه ـ C
زير ۴۰ امتياز عضو عادي ـ D

 

 

 

آئين نامه

ارزيابي مشاركت و دسته بندي

اعضاي انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران

 

 

 

بازنگری کمیسیون راهبردی: ۱۲/۰۵/۹۵

مصوب هیأت مدیره دوره هفتم: ۸/۰۶/۹۵

                       

                  

 

 

         

 

 

         

 

فصل اول كليات

ماده ۱- هدف وكاربرد

الف هدف:

دراجراي ماده ۵ اساسنامه انجمن سازندگان صنعت نفت ايران كه دراين آيين نامه به اختصار انجمن ناميده مي شود شرايط ، معيارهاي ارزيابي و رتبه بندي اعضاي انجمن به منظور تحقق موارد زير تعيين مي گردد:

۱– ايجاد انگيزه دراعضاء به منظور افزايش توانمندي هاي سازماني

۲– جلب مشاركت وهمكاري حداكثري با انجمن

۳– تقويت قواي انجمن به منظورافزايش توان تصميم سازي و اثرگذاري در نهادهاي تصميم گيري

ب كاربرد:

تمامي اعضاي انجمن كه مطابق شرايط مندرج در فصل دوم اساسنامه به عضويت انجمن درآمده باشند و نتایج آن مختص نمایشگاه نفت تهران می باشد.

 

ماده ۲: تعاريف:

كميسيونها: منظور كميسيونهاي سه گانه بازرگانی، توسعه و تسهیل کسب و کار ، راهبردی مي باشد.

تیم اجرایی ارزیابی: تیم ارزیابی منتخب با مسئولیت دبیر انجمن

كميته ارزيابي: کمیته ای است متشکل از ۵ عضو شامل دبیر، یک نفر از هیأت مدیره ( نایب رئیس) و سه نفر روسای کمیسیونهای سه گانه

 

فصل دوم : فرآيند ها ، نقشها و روشها

ماده ۳ : فرآيند ارزيابي و رتبه بندي اعضاي انجمن

فرآيند ارزيابي ورتبه بندي ساليانه اعضاي انجمن شامل مراحل زير مي باشد :

۱- تشكيل كميته ارزيابي

۲– تهيه فرمهاي ارزيابي

۳– توزيع وجمع آوري اطلاعات اعضاء مندرج درفرمها

۴– جمع آوري اطلاعات اعضاء از طريق دبيرخانه

۵– تحليل كليه اطلاعات جمع آوري شده و امتياز دهي اعضاء

۶– تهيه فهرست شركتها به تفكيك دسته بندي هاي تعريف شده اين آئين نامه

تبصره: ارزياب ها بصورت ساليانه تا آذرماه انجام شده و نتايج آن به سمع ونظر كليه اعضاي انجمن مي رسد.

 

ماده  ۴ : مسئوليتها درارزيابي اعضاي انجمن

اطلاعات اوليه ارزيابي اعضاي انجمن درمرحله اول از سوي دبيرخانه جمع آوري و درمرحله دوم از طريق كميته ارزيابي

نهائي مي گردد.

 

ماده ۵: مستند سازي واطلاع رساني ارزيابي اعضاي انجمن

اطلاعات و مستندات لازم جهت ارزيابي مي بايست توسط اعضاي انجمن تهيه و در اختيار دبير خانه انجمن قرارگيرد.
دبيرخانه موظف به دسته بندي و در صورت نياز اعتبار سنجي آنها وآماده سازي لازم جهت طرح در كميته ارزيابي
مي باشد.بديهي است فرمهاي ارزيابي در صورت داشتن كليه پيوست ها داراي اعتبار مي باشند و مسئوليت نگهداري صحيح وكامل مستندات، مدارك ارزيابي ونتايج آنها بر عهده دبير خانه مي باشد.

 

ماده ۶ : تمهيدات ارزيابي  قبل از اطلاع رساني مراحل ارزيابي به اعضا

۱- انجام مقدمات لازم براي اجراي ارزيابي مانند تهيه فرمها وتقسيم كارها در دبير خانه وتهيه ليست كامل اعضاي انجمن

۲- اطلاع رساني وانتشار آئين نامه رتبه بندي براي اعضاي انجمن

۳- فراخوان به تعامل بيشتر با انجمن وتبيين اثر گذاري ان در ارزيابي براي اعضاي انجمن

۴- تشكيل كميته ارزيابي وتهيه صورتجلسه تقسيم مسئوليت پيش از آغاز ارزيابي ها

۵- برنامه زمان بندي ارزيابي

ماده ۷ الزامات فراخوان جمع آوري اطلاعات اعضاء جهت ارزيابي  

فراخوان بايد حداقل حاوي اطلاعات ومدارك زير باشد :

۱– معيارهاي ارزيابي

۲– اهميت وزني معيارهاي ارزيابي

۳– مدارك ومستندات لازم براي تعيين امتيازهاي مربوط به هريك از معيارها

۴– روش محاسبه امتياز هاي مربوط به هريك از معيارها

۵-تعيين زمان ومهلت دريافت اطلاعات ومدارك تكميلي

ماده ۸ الزامات ارزيابي

۱– فرمهاي تكميلي اعضاء

۲– مدارك صلاحيت وگواهينامه هاي لازم حسب مورد

۳– جداول اطلاعاتي دبيرخانه در خصوص ارزيابي مشاركت وهمكاري موثر اعضاي با انجمن

۴- مسئوليت صحت اطلاعات ارسالي وهمچنين تحويل كليه مدارك بر عهده اعضاي انجمن مي باشد.

تبصره۱: دبير خانه انجمن موظف است براي هر يك از رديف هاي پنجگانه بند مشاركت وهمكاري موثر اعضاء با انجمن جدول اطلاعاتي جداگانه اي براساس طيف امتيازات تعريف شده در آئين نامه تهيه و جهت تحليل در اختيار كميته ارزيابي
قرار دهد.

تبصره۲: اطلاعات مربوط به گواهينامه صلاحيت شامل كپي مدارك وروزنامه رسمي تاسيس

۵-درارزيابي اعضاي انجمن ، مفاد ونحوه توزيع فرمهاي ارزيابي بايد براي همه اعضاء يكسان بوده و هرگونه تبعيض
ممنوع است .

۶- حداقل زمان لازم براي تكميل فرمهاي ارزيابي از آخرين روز توزيع فرمها ، بايستي اعلام گردد.

( درصور جلسه كميته ارزيابي معين گردد).

 

ماده ۹ ارزيابي و امتياز دهي

۱ – ارزيابي وامتياز دهي به فرمهاي تحويل شده بايد درموعد مقرر دربرنامه زماني ارزيابي وپس از پايان مهلت تحويل مدارك و فرمهاي ارزيابي انجام شود.

۲ – ارزيابي ها مطابق جداول مشروح در ماده۱۰

۳ – نتايج ارزيابي ها ، بايد با تنظيم صورتجلسه اي به امضاي كميته ارزيابي رسيده وجهت بررسي وتصويب هيئت مديره
ارسال مي گردد.

۴ – اگر اثبات شود كه اعضاي كميته ارزيابي درفرايند ارزيابي از مدارك جعلي يا اطلاعات خلاف واقع و يا تحت تاثير
نفوذ بعضي اعضاء به منظور بالابردن سطح توانمنديها و مشاركت عضوي استفاده كرده اند به تشخيص هيئت مديره به مدت حداقل ۲ سال از عضويت دركميته ارزيابي محروم مي گردند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماده ۱۰- جداول ارزيابي:

توانمنديها  و شايستگي هاي اعضاء ( امتياز كل = ۴۰ )

رديف شرح  پارامتر ارزيابي امتياز  
۱ ميزان سابقه فعاليت شركت

(براساس اسناد مثبته : لیست بیمه، و اظهارنامه مالیاتی )

۱۵ طيف امتيازات ( به ازای هر سال ۷۵ % و حداقل سابقه ۲ سال باشد.)
۲ گواهينامه ها و استانداردهاي دريافتي

وجوايز ملي وبين المللي و گواهی صادرات معتبر

۱۱ نوع گواهينامه گواهينامه سيستم مديريت كيفيت :  ۱ امتياز

گواهينامه سيستم مديريت ايمني وبهداشت شغلي : ۱ امتياز

گواهينامه سيستم مديريت زيست محيطي : ۱ امتياز

گواهينامه ISO/TS29001 : 1 امتياز

گواهینامه انطباق با API  :۲ امتیاز

استاندارد ملی:۱ امتیاز

جوايز ملي و بین المللی: هر کدام ۱ امتیاز

سايرگواهينامه هاي تخصصي سيستم ها : ۱ امتياز

دفعات صادرات بر مبنای مستندات گمرکی در بازه دوسال: ۲ امتیاز

تقدیرنامه ها وگواهی حسن انجام کار ازکارفرماهای نفتی: به ازاء هر تقدیرنامه ۵/۰ امتیاز تا سقف ۴ امتیاز

به گواهینامه های منقضی شده کمتر ازیکسال نصف امتیاز تعلق
می گیرد.

۳ مجوزها ورتبه بندي ها

و یا گواهی حضور در وندور لیست ها

۹ نوع مجوز/ پروانه پروانه تحقیق و توسعه : ۱ امتياز

پروانه بهره برداری : ۳ امتیاز

پروانه فعالیت طراحی و مهندسی : ۲ امتیاز

گواهی وندور لیست شرکتها و زیرشرکتهای اصلی: ۴ امتیاز ( هر کدام ۱ امتیاز

۴ سایر ۵ احراز شرایط مجوز دانش بنیان: ۳ امتیاز

هر ثبت اختراع ۱  امتیاز ( تا سقف ۲ امتیاز )

آزمایشگاه مرجع یا داشتن ۱۷۰۲۵ : ۲ امتیاز

 

 

مشاركت و همكاري موثر با انجمن ( امتياز كل  =   ۶۰ )

 

رديف شرح پارامترهاي ارزيابي امتياز طيف امتيازات
۱ ميزان سابقه عضويت درانجمن ۲۰ به ازاي هر سال سابقه عضويت  ۱٫۵ امتياز  تعلق مي گيرد
۲ ميزان مشاركت دركميسيون ها

هيأت مديره  و هيأت داوري

۱۵

 

وضعيت كاملا” فعال فعال نسبتا” فعال غيرفعال
امتياز ۱۵ ۱۰ ۵ ۰
۳ حضور ساليانه درمجامع عادي و فوق العاده ۱۰ وضعيت به تناسب درصد حضور در مجامع ۵ سال  که باید حضور می یافته
امتياز
۴ پرداخت به موقع حق عضويت

 

۱۰ وضعيت پرداخت طی سال مالي پرداخت با تاخير سنوات گذشته پرداخت با تاخير بيش از ۲ سال عدم پرداخت يا داراي بدهي بيش از ۳ سال
امتياز ۱۰ ۶ ۴ ۰
۵ استفاده از خدمات انجمنی(آموزش، مشارکت در نشریه،…) ۵ مشارکت در نمایشگاهها به جز نمایشگاه تهران:  ۴ امتیاز

تبلیغات در وب سایت و نشریه : ۲ امتیاز

تبصره ۱: براي امتياز دهي به ميزان مشاركت در كميسيونها حضور اعضاء ملاك عمل قرار مي گيرد.

حضور در جلسات به كل جلسات تشكيل شده :

كاملا  فعال=   بالاي ۹۰ درصد                ۱۵ امتياز

فعال=   بين ۶۰-۹۰ درصد                      ۱۰ امتياز

نسبتا فعال= ۳۰-۶۰ درصد                        ۵  امتياز

غير فعال= كمتر از ۳۰ درصد                   ۰  امتياز

 

  مشاركت هاي مالي ومعنوي مضاعف اعضاء :

پيشنهادات ومشاركت هاي مالي ومعنوي وشركت وحمايت از سمينار ها وهمايش ها

 

۶ مشاركت و حمايت هاي  مالي مستقیم و غیرمستقیم ۲۰ به ازا هر دو میلیون تومان ۱ امتیاز

تبصره:  معادل سازی حمایت های مالی غیرمستقیم به عهده کمیته ارزیابی می باشد.

۳-  نتايج ارزيابي ها ، بايد با تنظيم صورتجلسه اي به امضاي كميته ارزيابي رسيده و جهت بررسي وتصويب هيئت مديره
ارسال مي گردد.

ماده۱۱ -رسيدگي به شكايات:

مرجع رسيدگي به شكايات هيئت داوری انجمن بوده ومراحل رسيدگي به شكايات به شرح زير مي باشد:

۱-كليه اعضاءمي توانند حداكثر به مدت يك ماه پس از اعلام نتايج ارزيابي ها اعتراضات خود را همراه با  مدارك مثبته به دبير خانه انجمن ارائه نمايند

۲- دبيرخانه موظف است اعتراضات ارسالي را به همراه مدارك ضميمه جهت بررسي مجدد به كميته ارزيابي
ارائه نمايد

۳-كميته ارزيابي موظف است اعتراضات ارسالي را مجددا مورد بررسي وارزيابي قرارداده ونتايج را جهت
تعيين تكليف نهايي به هيئت مديره ارائه نمايد.

۴- نتايج بررسي شكايات در كميته ارزيابي وتصميمات اخذ شده در هيئت داوری بايستي به اطلاع عضو معترض رسانده شود.

تبصره: كميته ارزيابي موظف است حداكثر يكماه پس از پايان مهلت اعتراض نتايج بررسيهاي بعمل آمده را به هيئت مديره ارائه نمايد.

ماده ۱۳- دسته بندي اعضاء پس از ارزيابي

پس از  نهايي شدن ارزيابي ها توسط كميته ارزيابي وتصويب هيئت مديره ،اعضا بر اساس امتيازات اخذ شده در دسته هاي زير طبقه بندي مي گردند.

 

از ۸۵  امتياز به بالا عضو موثر ـ A
از ۶۵ تا ۸۵  امتياز عضو فعال ـ B
از ۴۰ تا ۶۵  امتياز عضو همراه ـ C
زير ۴۰ امتياز عضو عادي ـ D