ورود

ورود

  انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران

فرم درخواست عضویت در اتاق فروش کالاوخدمات
    

تاریخ:

شماره:

نام شرکت:

- زمینه فعالیت ، نوع محصولات و خدمات قابل ارائه توسط شرکت را نام ببرید.

- اگر خدمات و محصولات قابل ارائه توسط شرکت شما نسبت به مشابه آن دارای مزیتی می باشد نام ببرید.

- در صورت اخذ استانداردهای بین المللی لطفاً نام ببرید.

- در صورتیکه ثبت اختراع نوآوری و یا بهبودی در مرحله طراحی محصولی صورت گرفته است لطفاً توضیح دهید.

-  اگر محصولات شرکت شما صادر می گردد نام محصول و کشور مربوطه را نام ببرید.

- با توجه به محصولات تولیدی وعملکرد شرکت خود را ارزیابی نمائید

- کیفیت محصولات تولیدی به نسبت مشابه داخلی :

ضعیف                متوسط           خوب             عالی

- کیفیت محصولات تولیدی به نسبت مشابه خارجی :

ضعیف             متوسط           خوب             عالی

- حسن انجام تعهد شرکت در تحویل به موقع پروژه ها :

ضعیف           متوسط                خوب           عالی

- قیمت محصول به نسبت نمونه داخلی: 

کمتر               هم سطح                     بیشتر

- قیمت محصول به نسبت نمونه خارجی: 

  کمتر               هم سطح                   بیشتر


اینجانب .................................................... بعنوان مدیر عامل شرکت .................................................................................درخواست  عضویت در اتاق فروش کالا و خدمات داشته و صحت مطالب فوق را تایید می نمایم

تلفن شرکت:.......................

ایمیل شرکت:......................

    

                                                                     مهروامضاء شرکت:

                                                                                            تاریخ:..............

*خواهشمند است فرم های تکمیل شده را پس از تاریخ وشماره زدن به دبیرخانه انجمن ارسال نمائید.
*جهت کسب اطلاعات بیشتر وپاسخگوئی به سئوالات با کارشناسان اتاق فروش در دبیر خانه انجمن تماس حاصل نمائید.

Go to top