ورود

ورود

1- مقرر شد گزارش تحليلي با موضوع ضرورت "حمايت از سازندگان به منظور صادرات كالا"توسط اتاق فروش و با همكاري اعضاي كميسيون تدوين و جهت تصويب نهايي به هيأت مديره ارائه گردد تا با پيگيري از مسئولين ذيربط ، بستر لازم حمايت از صادرات فراهم گردد.
2- بدليل اهميت تعهد در همكاري متقابل اعضاء در ارائه خدمات به يكديگر، مقرر شد ضابطه تسهيل در معاملات درون انجمني بين اعضاء توسط اتاق فروش و با همكاري آقاي مقيمي تعريف و به كميسيون ارائه گردد.

1- مقرر گرديد هماهنگي برگزاري نشست مشترك با موضوع"بررسي اجمالي مدل هاي بين المللي كسب و كار " با حضور  رؤساي كميسيونهاي تخصصي انجمن و اعضاي كميسيون بازرگاني با آقاي دكتر محمدي صورت گيرد.

2- حمايت معنوي انجمن از  "جايزه ملي مديريت فناوري و نوآوري"  تصويب و مقرر شد استقرار دبیرخانه بخش تجهیزات این جایزه در استصنابا هماهنگي هر دو انجمن بررسي گردد.

 

1- مقرر گرديد جذب كارشناسان خبره در اقتصاد بين الملل و بازاريابي به منظور مطالعه و شناسايي بازار و تقويت اتاق فروش انجمن توسط دبيرخانه بررسي و اقدام گردد.

1- به منظور بررسي راهكارهاي ورود به بازار تركمنستان كميته اي با حضور آقايان محمدپور، كاظمي و وهاب تشكيل تا با همراهي اتاق فروش انجمن روش اجراء و عملیاتی نمودن این مهم را ظرف مدت يكماه تدوين و جهت تصميم گيري نهايي به كميسيون ارائه نمايد.

1- آقاي ملكي نماينده شركت آماك كوشا به عضويت كميسيون پذيرفته شدند.

Go to top