ورود

ورود

1- مقرر گرديد لوح عضويت اعضايي كه بدهي حق عضويت خود را پرداخت نموده اند، توسط انجمن ارسال گردد.

2- تركيب ساختار كميته هاي زيرمجموعه كميسيون به شرح ذيل تعيين شد:

1- مقرر گرديد آيين نامه عمومي كميسيونها، ساختار و برنامه عملياتي سال 93 كميسيون به اعضاء ارسال گردد.

1- مقرر گرديد پس از نهايي نمودن حضور نمايندگان انجمن در پانل هاي تخصصي سومين كنگره توسعه نظام پيمانكاري در صنعت نفت (22 و 23 مهرماه 93 )، اطلاع رساني از طريق سايت انجمن صورت پذيرد. همچنين كارت هاي vip حضور در اولويت اول به اعضاي كميسيون اختصاص يابد.

 
1- حضور انجمن در سومين كنگره توسعه نظام پيمانكاري در صنعت نفت (22 و 23 مهرماه 93 ) تصويب و مقرر شد برنامه ريزي حضور در همايش تدوين و نهايي گردد.

1- مقرر گرديد گزارش مكتوب نمايشگاه winاستانبول توسط اتاق فروش انجمن با همكاري آقاي كاظمي تهيه و به كميسيون ارائه گردد تا پس از آن نسبت به دعوت از مجري و تشكر از ايشان با اهداء هديه اي اقدام گردد.

Go to top