در این جلسه ضمن دیدار عیدانه، اعضای کمیسیون به بحث و گفتگو در خصوص تقویم جلسات و برنامه کمیسیون در سال پیش رو پرداختند. همفکری با هیأت مدیره در استفاده از فرصت های انجمنی، ایجاد انگیزه در فضای بی ثبات اقتصادی و تلاش در احقاق حقوق تولیدکننده داخل از اهم مطالب مورد بحث بود که می بایست با همبستگی اعضاء دنبال شود تا موجب رخوت درتولید نگردد. اعضای کمیسیون بازرگانی همچنین در بهره مندی از ظرفیت کمیسیون بعنوان اتاق فکر توسط هیأت مدیره تأکید نمود.