ورود

ورود

كميته شركت ملي گاز ايران در ادامه نشست هاي مشترك ، به بررسي آيين نامه ساخت داخل پرداختند.
در اين جلسه كه با حضور نمايندگان دو طرف برگزار شد، نمايندگان استصنا ضمن تاييد كليات آيين نامه نسبت به اصلاح برخي فرايندها و تضمين خريد براي سرمايه گذاري بخش خصوصي و تجميع نيازها تاكيد نمود.
قرار شد پيشنهادات انجمن در خصوص اين سند ظرف دو هفته آتي در اختيار همكاران شركت ملي گاز ايران قرار گيرد.
گفتني است اين كميته در جلسات قبل پيشنهادات اصلاح قرار داد تيپ را نهايي نمود كه منتظر مصوبه هيات مديره مي باشد.

 

Go to top