ورود

ورود

چهلمین جلسه هیأت مدیره با ادای احترام به جانباختگان حادثه استان کرمانشاه و ابراز همدری برای بازماندگان آغاز شد؛

رئیس هیأت مدیره در سخنان پیش از دستور گفت؛ شرایط اقتصادی و وضعیت نابسامان ایجاد شده در فعالیت های صنعتی، موجب شده که بسیاری از برنامه ها و سیاستگذاری های دولت متوقف شده و یا با سرعت بسیار کم در حال انجام است. وی افزود صنعتگران به عنوان یکی از بازیگران اصلی صحنه اقتصاد با رفتار و عملکرد نامناسب نهادهای مالی و سازمانهای مالیاتی و تأمین اجتماعی که از گذشته دچار بحران شده بودند، امروز به این دو کلمه فکر می کنند ادامه یا خاتمه.

نمایندگان اعضاء با توجه به اتفاقات و مسائل درون سازمانی و برون سازمانی که یکی از مهمترین دستورجلسات امروز هیأت مدیره بود، ضمن اتخاذ تصمیمات لازم برای حفظ اعتبار انجمن در سطح ملی و بنگاهی آرامش و اتحاد را در این وضعیت اقتصادی به تمامی صنعتگران جهت برون رفت از بحران های موجود توصیه نمودند.

در ادامه رئیس کمیته شرکت ملی گاز  گزارشی از نحوه سهامدارای انجمن در صندوق پژوهش و فناوری که توسط شرکت ملی گاز در حال تأسیس می باشد ، به سمع اعضاء رساندند که با توجه به اهمیت موضوع قرار شد در جلسه آتی مورد بررسی قرار گیرد.

Go to top