ورود

ورود

کنفرانس بین المللی ایتک " رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی"، برای هفتمین سال متوالی، به همت سه گانه دولت، بخش خصوصی و دانشگاه به تاریخ 30 بهمن – 1 اسفندماه 1396 برگزار خواهد شد.

www.etec.ir

Go to top