ورود

ورود

این کمیسیون با هدف همفکری و مشارکت در تصميم گيري های انجمن، از طریق تدوین آيين نامه ها، دستورالعملها و رویه های اجرایی انجمن و ارتقاء سطح آموزشي و فنی اعضاء،  توسعه فرهنگ کارگروهی و  استقرار سيستم هاي مدیریت کیفیت انجمن را دنبال می نماید.

تدوین استراتژی، اهداف و برنامه های عملیاتی کمیسیونها ، رتبه بندی اعضاء و برگزاری دوره های آموزشی از جمله اهداف این کمیسیون می باشد که در قالب سه کمیته تخصصی  " تدوین و بازنگری روش ها"، "رتبه بندی"  و " برنامه ریزی راهبردی" برنامه ریزی شده است. 

اعضای کمیسیون راهبردی

Go to top