سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی

سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

سیاستهای کلی علم و فناوری

قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

قانون برنامه پنجم

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی داخل 1391

قانون رفع موانع تولید - آخرین نسخه

بهره وری جامع کشور