ورود

ورود

کارت عضویت هوشمند

تبصره پنج ماده سیزدهم اساسنامه، انجمن را ملزم به ارائه یک کارت عضویت برای هر عضو می نماید. در سال گذشته انجمن بر آن شد تا پس از 14 سال فعالیت، برای اولین بار این مهم را به انجام رساند.
این کارت با هدف تسهیل در ارائه خدمات انجمنی و تجمیع امور کارت های موجود در یک کارت ایجاد گردیده است. خدمات فعلی این کارت عبارت است از:
•    امضای معتبر الکترونیکی اعضا برای اهداف درون انجمنی
•    تسهیل در برگزاری مجمع عمومی
•    بازیابی اطلاعات در کیوسک های اطلاعاتی انجمنی
•    استفاده در شبکه حمل و نقل شهری
•    استفاده در پارکومتر های خیابانی
•    استفاده در صندوق های صدقات الکترونیکی
در آتیه نزدیک این کارت ها قابلیت استفاده در شبکه بانکی کشور و همچنین، استفاده بعنوان کارت شناسایی معتبر در مراکز تفریحی و خرید را نیز پیدا خواهند نمود.

Go to top