ورود

ورود

مجله الکترونیکی استصنا - جهت دانلود تمام شمارگان کلیک کنید

مجله الکترونیکی استصنا ، نخستین مجله الکترونیکی اطلاع رسانی بخش خصوصی در حوزه تجهیزات صنعت نفت است که در شماره‌هاي پياپي و منظم  هر دو هفته توليد و برای مخاطبان این مجله که قریب به 700 نفر از اعضای انجمن و بالغ بر 2000 نفر از مدیران عامل شرکت های عضو و مدیران حوزه کارفرمایی صنعت نفت هستند، از طریق پست الکترونیکی توزیع می گردد.
آگاهی دادن به مخاطبین و اعضا در خصوص اخبار و آخرین  فعالیت ها و اتفاقاتی كه در فاصله زمانی معین در انجمن روي مي‌دهد، سهيم كردن آنان در سرنوشت خودشان از طريق تبادل افكار و آراء در شكل يك سند مكتوب و افزایش میزان اطمینان آنها نسبت به امور انجمن، هدف و كاركرد اصلي «مجله الکترونیکی استصنا» می باشد.

Go to top