تفاهم نامه آزمایشگاه مرجع ایپل

تفاهم نامه  ستاد نفت و گاز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

تفاهم نامه پتروشيمي

تفاهم نامه شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران

تفاهم نامه شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه

تفاهم نامه همکاری با مرکز همکاریهای فناوری و نوآری ریاست جمهوری

تفاهم نامه دانشگاه تهران