ورود

ورود

 

 

 

صندوق توسعه ملی ایران یک نهاد حکومتی اما غیر از دولتی است که نقش صندوق ذخیره ارزی ایران را دارد.

1- اطلاعیه_شماره_یک_مجمع عادی عمومی 1397

2- اطلاعیه_شماره_دو_مجمع عادی عمومی 1397

3- اطلاعیه_شماره_سه_مجمع عادی عمومی 1397

4- اطلاعیه_شماره_چهار_مجمع عادی عمومی 1397

5- اطلاعیه_شماره_پنج_مجمع عادی عمومی 1397

Go to top