ورود

ورود

 

 

نشست مشترک هیات مدیره، هیات داوری و روساي کمیسیون ها برگزار شد.

دستور مورد بررسی این جلسه اساسنامه پیشنهادی انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران بوده است که اعضاي هیات مدیره ، هیات داوری و روساي کمیسیون ها در این خصوص بحث و تبادل نظر کردند
گفتني است به نظر مي رسد پس از نهايي شدن اصلاحات ، فرآيند برگزاري مجمع مرتبط با تصويب اين سند در نيمه اول آذر ماه سال جاري انحام خواهد شد.

 

Go to top