ورود

ورود

اين كميسيون با هدف همفکری و مشارکت در تصميم گيري های انجمن، در كنار ارائه مشاوره حقوقي در زمينه تدوين آيين نامه هاي اجرايي انجمن، قوانینی که در حوزه کسب وکار اعضاء در کشور مصوب یا اجرایی می شود را مطالعه و پیشنهادات تخصصی را تقديم هيأت مديره و مسئولین ذیربط  دولت  و  تصمیم گیر می نماید. فعالیت این کمیسیون در قالب چهار کمیته  تخصصی  "مالیات، کار و بیمه" ، " حقوقی و قراردادها "، " تأمین منابع مالی و اعتبار " و "قانون حداکثر استفاده از توان داخل" برنامه ریزی شده است.
قرارداد تیپ ، یکسان سازی قراردادها، اصلاحات آیین نامه تضمین معاملات دولتی، دستورالعمل اجرایی قانون حداکثر و لایحه قانون رفع موانع تولید از جمله اقدامات ارزشمند این کمیسیون می باشد.

اعضای کمیسیون توسعه و تسهیل کسب و کار

Go to top