ورود

ورود

اولین جلسه هیأت داوری دوره سوم انجمن با حضور اعضای منتخب مجمع اخیر برگزار شد.
در این جلسه اعضای حاضر پس از بحث و گفتگو در خصوص موضوعات درون صنفی، نسبت به برگزاری انتخابات مطابق آیین نامه داخلی هیأت اقدام نمودند که اعضای منتخب بدین شرح اعلام می گردد.
1.    سیروس تالاری             رئیس
2.    قدرت سوری                نایب رئیس
3.    امیرهوشنگ کاوه زاده    دبیر
استصنا ضمن تبریک به منتخبین هیأت داوری، موفقیت را برای آنان آرزومند است.

Go to top